Mediraty

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), Administrator informuje Panią/Pana, że: 

 

   I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874669, NIP: 7393947992, REGON: 387736913.

 II. Dane kontaktowe 

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@bclinique.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1) Obsługa Pani/Pana zgłoszeń/zapytań (np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – w zależności od drogi nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z BClinique podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub b) i/lub f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia.  

2) Udzielanie świadczeń medycyny zachowawczej i zabiegowej i tzw. świadczeń para-medycznych z zakresu kosmetologii, kosmetyki, dietetyki, w tym udzielania w/w świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania w/w świadczeń i ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania, potwierdzenia lub odwołania wizyty, odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1, w zw. z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zw. z art. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.  

3) Zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie w/w świadczeń podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w zakresie umów dotyczących świadczeń udzielanych przez osoby niewykonujące zawodu medycznego dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i udzielenia Pani/Panu świadczeń.  

4) Ochrona zdrowia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnychpodstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit i) oraz art. 6 ust. 1 lit d) RODO. 

5) Archiwizacja księgowa i podatkowa jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawy o rachunkowości, ordynacja podatkowa). W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe. 

6) Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. ustawy kodeks cywilny). 

7) Rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku na stronie internetowej oraz w social mediach Administratora w ramach materiałów wideo i/lub fotografii wykonanych przed, w trakcie oraz po udzielonych u Administratora świadczeniach jak również wizerunku zarejestrowanego i pochodzącego z archiwum prywatnego i udostępnionego Administratorowi i rozpowszechnianie tych materiałów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością. – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO. 

8) Przekazywanie informacji handlowych oraz Subskrypcja Newsletterpodstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO oraz dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przekazywania informacji handlowych oraz realizacji Subskrypcji Newsletter.  

IV. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. 

V. Czas przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi Pani/Pana zgłoszeń/zapytań, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym usług medycznych, wypełnienia obowiązków związanych z udzielaniem tych usług, przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń oraz w celach podejmowania działań marketingowych i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku, w tym zakresie najpóźniej jednak do wycofania przez Panią/Pana zgody.  

VI. Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1)  Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.   

2) Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: właściciele oprogramowani informatycznych, których Administrator jest użytkownikiem (w szczególności Dr Widjet, My Dr, Fakturownia, Liviconnect), dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, przechowywania danych na serwerach – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

3)  Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

V. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

VI. Przekazywanie danych poza EOG. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

VII. Skarga do organu nadzorującego.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.