REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

§1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin dotyczy możliwości korzystania z wizyt online za pośrednictwem serwisu LIVIConnect działającego pod adresem www.liviconnect.com, MyDr będącego usługą dla użytkowników programu DrWidget, WhatsApp będący usługą należącą do Meta Platforms Inc. oraz formularza konsultacji online w zakładce konsultacje online na stronie www.bclinique.pl, strona internetowa prowadzoną przez Braczkowscy Medycyna Jakości Życia Spóła z o.o. z siedzibą ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, nr NIP: 7393947992, REGON: 387736913 zwaną w niniejszym regulaminie BClinique.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. BClinique – Braczkowscy Medycyna Jakości Życia Spóła z o.o. z siedzibą ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, nr NIP: 7393947992, REGON: 387736913.

 2. MyDr, LIVIConnect, WhatsApp – darmowa platforma umożliwiająca odbycie konsultacji online.

 3. Strona internetowa BClinique – strona internetowa BClinique działająca pod adresem http://www.bclinique.pl

 4. Formularz rejestracji – dostępny na stronie www.bclinique.pl, umożliwiający zapisanie się na konsultację online.

 5. Użytkownik/Pacjent – osoba fizyczna, korzystającą ze strony www.bclinique.pl oraz platform MyDr, LIVIConnect, WhatsApp w celu odbycia konsultacji medycznej drogą online.

 6. Czas weryfikacji opłaty za wizytę drogą online – czas, w jakim BClinique zweryfikuje odpłatność za wizytę drogą online.

 7. Konsultacja online – kontakt z lekarzem specjalistą bez wychodzenia z domu w formie np.; rozmowy video.

 8. Regulamin – zbiór warunków i zasad na podstawie, których istnieje możliwość odbycia konsultacji lekarskiej drogą online. Udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.bclinique.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu przed jego akceptacją.

 

§ 2. Zasady korzystania z wizyt online

 

 1. Użytkownik/Pacjent - zobowiązany jest do korzystania z usług drogą online w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 2. W celu umówienia się na konsultację online należy: wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na www.bclinique.pl w zakładce konsultacje online, zadzwonić pod numer 731-206-904, wysłać email na adres: pacjent@bclinique.pl lub wyrazić chęć skorzystania z konsultacji za pośrednictwem portali społecznościowych jak Facebook/Instagram.

 3. Obowiązkiem Użytkownika/Pacjenta jest podanie w formularzach, ankietach, oświadczeniach prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.

 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 5. Przed konsultacją online zalecamy wykonanie dobrej jakości zdjęć potrzebnych do pełnej analizy i kwalifikacji na indywidualny plan terapeutyczny. Dokładna instrukcja wykonania zdjęć oraz przygotowania do konsultacji zostanie dostarczona w dedykowanej wiadomości email.

 6. Zaleca się przesyłanie zdjęć drogą mailową w plikach np.: typu ZIP, RAR lub innych zabezpieczonych hasłem, uniemożliwiających odtworzenie ich treści osobom trzecim/nieuprawnionym.

 7. Ustalenie daty konsultacji elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 8. Aby konsultacja online odbyła się niezbędnym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez BClinique danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, a także zgody na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 1 ust. 1.

 9. Zakazuje się nagrywania oraz utrwalania konsultacji online w jakikolwiek sposób.

 10. Wpierw z Użytkownikiem ustala się termin konsultacji online, aby konsultacja online odbyła się w określonym terminie płatność we wskazanej kwocie musi zostać wykonana najpóźniej do trzech dni roboczych od dokonaniu rezerwacji terminu. Za moment wykonania płatności uznaje się moment zaksięgowania całości należnej kwoty na rachunku bankowym BClinique. W przypadku braku wpływu płatności lub wpływu płatności w niepełnej kwocie rezerwacja jest anulowana i ewentualna częściowa płatność zwracana na rachunek Użytkownika.

 11. W sytuacji uiszczenia płatności po terminie ustala się nowy dzień i godzinę konsultacji online.

 12. W sytuacji uiszczenia płatności w terminie data konsultacji zostaje potwierdzona we wcześniej ustalonym dniu i godzinie.

 13. W przypadku, kiedy konsultacja online nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (między innymi: Użytkownik nie odbierze telefonu, nie odbierze połączenia video, sprzęt, którym dysponuje nie spełnia wymagań technicznych lub jest niesprawny, nieodpowiednio skonfigurowany, jakość połączenia internetowego uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy wideo oraz wszelkie inne sytuacje leżące po stronie Użytkownika) opłacona kwota nie ulega zwrotowi.

 14. Konsultację można przełożyć bez dodatkowych kosztów 1 raz, najpóźniej do 3 dni roboczych przed ustalonym dniem i godzina konsultacji online.

 15. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jednorazowego przełożenia konsultacji online przez pacjenta do 24h przed umówionym spotkaniem – o ile drugi termin jest możliwy do zrealizowania przez lekarza. Kwota za konsultację online nie podlega zwrotowi w przypadku drugiego lub każdego kolejnego przełożenia wizyty z winy pacjenta.

 

§ 3. Formy płatności

 

 1. Dopuszcza się następujące formy płatności:

a. Przelew elektroniczny z poziomu platformy MyDr

b. Przelew elektroniczny z poziomu strony internetowej BClinique

c. Przelew bankowy na wskazany przez BClinique rachunek bankowy

d. Płatność osobista w gabinecie BClinique w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej

 1. Płatności dokonuje się w przeciągu trzech dni roboczych od otrzymania maila ze wstępnym terminem rezerwacji konsultacji.

 

§ 4. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności dostępnymi na stronie www.bclinique.pl

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. BClinique zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń z korzystaniu ze strony www.bclinique.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności.

 2. BClinique zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.

 3. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

 4. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06.12.2021 r.

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego BClinique Medycyna Jakości Życia

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa:

 • Postanowienia ogólne;

 • Firmę i nazwę podmiotu;

 • Cele i zadania podmiotu;

 • Sposób zarządzania oraz strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; Zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Prawa i obowiązki pacjenta, reklamacje Postanowienia końcowe

 

§2 Podstawy prawne funkcjonowania

 

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000874669, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 387736913, NIP: 7393947992 zwanym dalej „BClinique”.

 2. Podmiot Leczniczy BClinique Medycyna Jakości Życia może używać skrótu BClinique.

 3. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 4. BClinique jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod nr Księgi 000000245848, oznaczenie Organu W-28.

 5. BClinique działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.231638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn. zm.).

 

§3 Cele i zadania podmiotu

 

 1. Podstawowym celem działania „BClinique” jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, leczniczych usług specjalistycznych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych. Celem dodatkowym są promocja zdrowia i diagnostyki oraz realizacja zadań szkoleniowych i badawczych.

 2. Do zadań „BClinique” należy:

 • udzielanie usług medycznych z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii

 • plastycznej, ogólnej i szczękowo twarzowej, dermatologii, kosmetologii,

 • anestezjologii i leczenia bólu i urologii,

 • promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 • współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

 

§4 Sposób zarządzania oraz strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 

 1.  Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzy jednostka organizacyjna BClinique w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia medycyny estetycznej,

 • Poradnia chirurgii ogólnej,

 • Poradnia chirurgii plastycznej,

 • Poradnia dermatologiczna,

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

 1. Za całość działalności „BClinique” odpowiada Kierownik, który zatrudnia Personel administracyjno - biurowy oraz zawiera umowy z lekarzami specjalistami z dziedziny medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ogólnej, dermatologii a także inny Personel, konieczny do należytego wykonywania zadań „BClinique”.

 2. Szczegółowy zakres czynności pracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres czynności pracownika.

 3. Szczegółowy zakres czynności współpracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o świadczenie usług, sporządzona w związku z powierzeniem określonych czynności w podmiocie leczniczym.

 4. Gospodarka finansowa, rachunkowość ́ oraz obsługa kadrowa BClinique są ̨ prowadzone na zasadach i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi podmioty gospodarcze w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 5. Do zadań jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego BClinique, mieszczącej się w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 30A należą w szczególności:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem lub zarządzenia Kierownika,

 • implementacja działań służących poprawie świadczonych usług i jakości obsługi pacjentów,

 • Kontakt z właściwymi organami administracji publicznej, kontrahentami i usługodawcami zewnętrznymi w zakresie i w celu realizacji zadań jednostki organizacyjnej,

 • prowadzenie i zarządzanie bazami danych obejmującymi sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej,

 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji i zapewnienie bezpieczeństwa tych danych,

 • realizacja innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczym i określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 •  propagowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego trybu życia.Do zadań komórek organizacyjnych BClinique., należą:

 1. Do zadań komórek organizacyjnych BClinique należą:

 • prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,

 • sprawowanie opieki nad pacjentami,

 • udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

 • organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb imożliwości,

 • stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę̨jakości i dostępności świadczeń,

 • prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowańprozdrowotnych,

 • zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązującychprzepisach,

 • badania i rozwój w ochronie zdrowia

 

§5 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

1. „BClinique” prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez „BClinique” obejmujeodpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ogólnej i szczękowo twarzowej, dermatologii, anestezjologii, urologii oraz kosmetologii.

 

§6 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pod adresem: Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 30A, 10-229.

 2. Wszystkie pomieszczenia BClinique odpowiadają̨ wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń́ zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

 3. Podmiot leczniczy może świadczyć́ specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

 4. Inne podmioty lecznicze mogą świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz BClinique zgodnie z zawartymi umowami.

 5. BCLinique świadczy również usługi zdrowotne w trybie zdalnym.

 

§7 Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zdalny, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania oraz stacjonarny w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 2. Wszystkie świadczenia realizowane w BClinique są wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są̨ wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

 4. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa i praktyk oraz procedur wewnętrznych podmiotu leczniczego; 2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa; 3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania; 4) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych; 5) indywidualne potrzeby i wymagania pacjenta.

 1. Podmiot i jego pracownicy, zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Procedura ochrony danych osobowych została szczegółowo udokumentowana w dokumentacji RODO oraz wdrożona zgodnie z wytycznymi.

 2. BClinique co do zasady czynne jest od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 10:00 – 20:00, przy czym świadczenia zdrowotne udzielane są tylko i wyłącznie w terminie i czasie ustalonym z pracownikiem rejestracji.

 3. Rejestracja pacjentów na konsultacje i/lub zabiegi odbywa się osobiście w rejestracji w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych lub za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

 4. Organizacja i przebieg konsultacji została opisana szczegółowo w „Regulaminie konsultacji” dostępnym na stronie www.bclinique.pl

 5.  Pacjent zgłaszając się do BClinique w celu poddania się ustalonej w planie terapeutycznym procedurze medycznej zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz komplet podpisanych i przeczytanych dokumentów, które otrzymał w procesie konsultacji.

 6. Na wyznaczone zabiegi pacjenci zobowiązani są zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie. W sytuacji niemożności stawienia się w ustalonym terminie lub rezygnacji z zabiegu, pacjent obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie BClinique.

 7. BClinique może odstąpić od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, a które były nie do przewidzenia w momencie ustalania terminu. O takiej sytuacji pacjent jest niezwłocznie informowany.

 8. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej informacji o zabiegu, sposobie jego wykonania oraz dających się przewidzieć następstwach zabiegu. Zgodę na zabieg pacjent wyraża w formie pisemnej przed wykonaniem zabiegu.

 9. W czasie realizacji zabiegu pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

 10. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są odpłatne.

 11. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 12. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 13. Zakresy kwot należności za poszczególne świadczenia zdrowotne zostały umieszczonena stronie www.bclinique.pl. Ostateczna kwota za świadczenie zdrowotne uzależniona jest jednak od indywidualnych potrzeb pacjenta i zakresu uzgodnionego zabiegu i jest każdorazowo komunikowana pacjentowi przed zabiegiem w celu akceptacji.

 14. Kwota należności za konsultację winna być uiszczona nie później niż 3 dni robocze od momentu ustalenia terminu i jego rezerwacji w kalendarzu. BClinique zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub anulowania konsultacji w przypadku niedopełnienia obowiązku płatności w terminie ze strony Pacjenta.

 15. Kwota należności za świadczenie zdrowotne płatna jest w rejestracji po zakończonym zabiegu lub przed zabiegiem, wedle preferencji Pacjenta. Niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych wymagają przedpłaty na konto bankowe podmiotu leczniczego lub wpłaty gotówkowej w rejestracji.

 16. Dostępnymi w BClinique formami płatności są:

 • gotówka

 • karta płatnicza lub kredytowa

 • BLIK

 • przedpłaty

 • faktury przelewowe

 • karta podarunkowa.

21. BClinique akceptuje płatności w walucie obcej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków takiej płatności.

22. Za datę wpływu należności na rachunek uznaje się dzień zaksięgowania tejże płatności na rachunku bankowym podmiotu leczniczego.

 

§8 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu terapeutycznego, BClinique może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, diagnostyczną, oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych z tymi podmiotami.

 2. Pacjent BClinique otrzymuje informację o danych podmiotu współpracującego w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej.

 

§9 Zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 1. BClinique prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu oraz dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Podmiot zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej i/lub elektronicznej.

 4. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, ankieta zdrowotna), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do rejestracji.

 5. Dokumentacja medyczna w formie papierowej przechowywana jest w pomieszczeniach Podmiotu leczniczego.

 6. Dokumentacja administracyjna i pracownicza oraz dokumentacja związana ze współudziałem w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych również przechowywana jest w pomieszczeniach BClinique.

 7. Dokumenty archiwalne, rachunkowa oraz dokumentacja kadrowa przechowywana jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

 8. Obowiązkiem BClinique jest ponadto:

 • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej;

 • rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.

 1. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Podmiot leczniczy udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi jego własność.

 2. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w BClinique Medycyna Jakości Życia;

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 • na informatycznym nośniku danych.

 1. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Wniosek o którym mowa stanowi Załącznik 1 niniejszego regulaminu. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 3. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.

 4. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w BClinique należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

 5. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot pobiera opłatę.

 6. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • 0,31 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (opłata za jedną stronę),

 • 2 zł – za informatyczny nośnik danych,

 • 10 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (jedna strona).

W przypadku wysłania dokumentacji medycznej pocztą tradycyjną opłata wynosi:

 • 11 zł przesyłka krajowa

 • 23 zł zagraniczna

 

§10 Prawa i obowiązki pacjenta, reklamacje

 

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w BClinique poprzez:

 • okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;

 • umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym

 • umieszczenie informacji o prawach pacjenta na stronie internetowej BClinique

 1. Przeprowadzanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Zgoda pacjenta na niektóre świadczenia zdrowotne udzielana jest na formularzach zgody dostępnych w BClinique.

 3. Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.

 4. W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli  pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 5. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:

 • udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;

 • okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych;

 • wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.

 1. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.

 2. Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.

 3. BClinique nie odpowiada za rzeczy będące własnością̨ pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach podmiotu leczniczego. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

 4. Do obowiązków pacjenta należy:

 • Udzielenie pełnej i zgodnej z rzeczywistością informacji o stanie zdrowia

 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Podmiotu leczniczego oraz pozostałych regulaminów i procedur zaimplementowanych w jednostce;

 • przestrzeganie zakazów obowiązujących w BClinique;

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej;

 • stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;

 • posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • poszanowanie mienia Podmiotu leczniczego oraz należącego do innych pacjentów;

 • Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm współżycia społecznego, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz persolenu BClinique;

 • Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do onnych pacjentów i personelu BClinique.

 1. Pacjenci BClinique nie mogą:

 • samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,

 • samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,

 • wchodzić  do pomieszczeń, w których realizowane są ̨świadczenia bez zgody Personelu,

 • zakłócać realizację świadczeń na rzecz innych pacjentów.

  W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.

 1. Pacjenci mogą składać́ skargi i wnioski dotyczące działalności BClinique na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pacjent@bclinique.pl.

 2. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostanie powiadomiony.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.

 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.

 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021 r.

Satisfaction guarantee
1744+
CUSTOMER SATISFACTION
During our many years of work, we have had the pleasure of providing services to hundreds of satisfied customers.
Many years of practice
12
YEARS OF EXPERIENCE
Many years of experience allow us to provide services at the highest possible level.
make an appointment now

ul. Wojska Polskiego 30A
10-229 Olsztyn