Mediraty

Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną

BCLINIQUE 

REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE 

oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną 

 

 

SPIS TREŚCI 

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REGULAMINU

III. DANE KONTAKTOWE

IV. WYMOGI TECHNICZNE

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

VII. FORMULARZ KONTAKTOWY

VIII. WIADOMOŚCI BEZPOŚREDNIE (CZAT)

IX. SUBSKRYPCJA NEWSLETTER

X. METODY PŁATNOŚCI

XI. KONSULTACJE ONLINE

XII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XIII. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 

I . DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć: 

REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 

BCLINIQUE lub USŁUGODAWCA – Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874669, NIP: 7393947992, REGON: 387736913, prowadząca podmiot leczniczy BCLINIQUE wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

USŁUGOBIORCA/PACJENT – podmiot korzystający z usług BCLINIQUE, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone drogą elektroniczną przez BCLINIQUE.  

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

PORTAL INTERNETOWY BCLINIQUE lub PORTAL – strona dostępna pod adresem www.bclinique.pl prowadzona i obsługiwana przez BCLINIQUE. 

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności Portal Internetowy BCLINIQUE i dostępny pod adresem Portalu Formularz Kontaktowy, serwis LIVIConnect działający pod adresem www.liviconnect.com, MyDr będący usługą dla użytkowników programu DrWidget, komunikator WhattsUp będący usługą należącą do Meta Platforms Inc., media społecznościowe i dostępne tam komunikatory: Instagram, Facebook oraz poczta elektroniczna.  

FORMULARZ KONTAKTOWY– dostępny pod adresem www.bclinique.pl formularz umożliwiający skontaktowanie się z BCLINIQUE lub zapisanie się na Konsultacje Online. 

MyDr, LIVIConnect, WhatssUp – darmowa platforma umożliwiająca odbycie Konsultacji Online. 

KONSULTACJE ONLINA – konsultacje z lekarzem za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874669, NIP: 7393947992, REGON: 387736913. 

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

USTAWA PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.  

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REGULAMINU 

 1. BCLINIQUE świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy/Pacjenta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę/Pacjenta. 
 2. Regulamin jest również regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.  
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Portalu internetowym BCLINIQUE lub przesyłany w pliku elektronicznym bezpośrednio na wskazany przez Usługobiorcę/Pacjenta adres poczty elektronicznej. Usługobiorca/Pacjent może go wydrukować, utrwalić oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych. Regulamin jest udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik w formacie PDF lub w innej postaci).  
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego BCLINIQUE lub usług, które BCLINIQUE świadczy za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

III. DANE KONTAKTOWE 

 1. Adres siedziby zakładu leczniczego Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia Sp. z o.o.: ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn. 
 2. Adres siedziby podmiotu leczniczego BCLINIQUE: ul. Wojska Polskiego 30 A, 10-229 Olsztyn. 
 3. E-mail: biuro@bclinique.pl 
 4. Numer telefonu: 731-206-904 
 5. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach: 9:00-20:00 od poniedziałku do piątku. 

 

IV. WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania z Usług Elektronicznych niezbędne są: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari. 
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Ałączona obsługa plików cookies. 
 4. Zainstalowany program FlashPlayer. 

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 1. BCLINIQUE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług Elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, jeżeli spowodowane są działaniem lub zaniechaniem podmiotu zewnętrznego będącego właścicielem i operatorem tych środków, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością tych środków z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy/Pacjenta.  
 2. BCLINIQUE może pozbawić Usługobiorcę/Pacjenta prawa do korzystania z Usług Elektronicznych, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Środków Komunikacji Elektronicznej w zakresie łączności z BCLINIQUE, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę/Pacjenta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca/Pacjent:
  1) 
  podał za pośrednictwem któregokolwiek ze Środków Komunikacji Elektronicznej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2) dopuścił się za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców/Pacjentów;
  3) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez BCLINIQUE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię BCLINIQUE. 
 3. Usługobiorca/Pacjent zobowiązany jest w szczególności do:
  1) 
  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2)  korzystania ze Środków Komunikacji Elektronicznej w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3) 
  niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Środków Komunikacji Elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4) korzystania ze Środków Komunikacji Elektronicznej w sposób nieuciążliwy dla Usługobiorców/Pacjentów oraz dla BCLINIQUE;
  5)
  korzystania ze Środków Komunikacji Elektronicznej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Intern 

 

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. BCLINIQUE za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
  1) 
  za pośrednictwem Portalu Internetowego BCLINIQUE:
      a) Formularz Kontaktowy; 
      b) Subskrypcja Newsletter; 
      c) Płatności elektroniczne,
  2) za pośrednictwem zewnętrznych Środków Komunikacji Elektronicznej:
      a) Wiadomości Bezpośrednie (czat) – według wyboru Usługobiorcy:
  Instagram, Facebook, Messenger, Whatsapp, poczta elektroniczna;

      b) Konsultacje Online – według wyboru Usługobiorcy/Pacjenta:
  MyDr, LiviConnect, WhatsApp
   

 VII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. W celu rezerwacji wizyty Usługobiorca/Pacjent może skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w Portalu Internetowym BCLINIQUE.  
 2. Usługobiorca/Pacjent w celu rezerwacji wizyty może również zadzwonić pod numer 731-206-904, wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej: pacjent@bclinique.pl lub skontaktować się korzystając z komunikatora WhatsApp lub mediów społecznościowych: Instagram, Facebook.  
 3. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego należy: 
  1)
  wypełnić Formularz Kontaktowy przez podanie niezbędnych danych umożliwiających skorzystanie z Formularza;
  2) wpisać treść wiadomości;
  3)
  dokonać akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 
  4)
  kliknąć przycisk “Wyślij”.  
 4. korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne

VIII. WIADOMOŚCI BEZPOŚREDNIE (CZAT)

 1. Korzystanie z Wiadomości Bezpośrednich za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów lub mediów społecznościowych (czat) jest nieodpłatne. 
 2. W celu wysłania Wiadomości Bezpośredniej należy:
  1) 
  skorzystać z okna Czatu zapewnionego przez komunikatory zewnętrzne według wyboru Usługobiorcy: Instagram, Facebook, Messenger, Whatsapp, poczta elektroniczna;
  2) zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 
  3) wysłać treść wiadomości;
 3. Korespondencja Usługobiorcy/Pacjenta z BCLINIQUE za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub okna czatu zapewnionego przez komunikatory zewnętrzne oznacza, że Usługobiorca/Pacjent akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

 

IX. SUBSKRYPCJA NEWSLETTER 

 1. Korzystanie z Subskrypcji Newsletter jest nieodpłatne i dobrowolne.  
 2. Usługa Subskrypcja Newsletter ma charakter ciągły i bezterminowy. 
 3. Usługobiorca/Pacjent może zrezygnować z Subskrypcji Newsletter bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem przycisku rezygnacji z Subskrypcji Newsletter umieszczonym w przesyłanym przez BCLINIQUE Newsletterze. Subskrypcja w takim wypadku wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. 
 4. BCLINIQUE może wypowiedzieć Subskrypcję Newsletter ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca/Pacjent narusza postanowienia Regulaminu. Subskrypcja w takim wypadku wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. 

 

X. METODY PŁATNOŚCI 

 1. Usługobiorca/Pacjent może skorzystać z następujących metod płatności:
  1) 
  Płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem Portalu Internetowego BCLINIQUE – forma płatności obsługiwana przez Przelewy24;
  2)
  Przelew elektroniczny za pośrednictwem platformy MyDr;
  3)
  Usługobiorca/Pacjent ma również możliwość dokonania płatności przelewem na wskazany przez BCLINQUE numer rachunku bankowego lub płatności osobiście w gabinecie BCLINIQUE w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej 
 2. Płatności dokonuje się w przeciągu trzech dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail ze wstępnym terminem rezerwacji Konsultacji Online. 

 

XI. KONSULTACJE ONLINE 

 1. Skorzystanie z Konsultacji Online jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu przez Usługobiorcę/Pacjenta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Obowiązkiem Usługobiorcy/Pacjenta jest podanie w formularzach, ankietach, oświadczeniach prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi Konsultacji Online Usługobiorca/Pacjent dokonuje wyboru Środka Komunikacji Elektronicznej spośród oferowanych dróg: programu MyDr, LiviConnect albo Whatsapp. 
 4. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę/Pacjenta programu MyDr do realizacji Konsultacji Online Usługobiorca/Pacjent obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i innych dokumentów dotyczących świadczenia usług za pośrednictwem tej platformy znajdujących się pod adresem www.drw.pl 
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc). 
 6. Przed Konsultacją Online zalecane jest wykonanie dobrej jakości zdjęć potrzebnych do pełnej analizy i kwalifikacji na indywidualny plan terapeutyczny. Dokładna instrukcja wykonania zdjęć oraz przygotowania do konsultacji zostanie dostarczona w dedykowanej wiadomości e-mail.
 7. Zaleca się przesyłanie zdjęć drogą mailową w plikach np.: typu ZIP, RAR lub innych zabezpieczonych hasłem, uniemożliwiających odtworzenie ich treści osobom trzecim/nieuprawnionym.
 8. Zakazuje się nagrywania oraz utrwalania Konsultacji online w jakikolwiek sposób. 
 9. BCLINIQUE ustala z Usługobiorcą/Pacjentem termin Konsultacji Online.
 10. Ustalenie daty Konsultacji Online jest jednoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę/Pacjenta niniejszego Regulaminu. 
 11. W celu odbycia Konsultacji Online w ustalonym terminie płatność za Konsultację Online we wskazanej kwocie musi zostać wykonana najpóźniej do 24 godzin licząc od dokonania rezerwacji terminu. Za moment wykonania płatności uznaje się moment zaksięgowania całości należnej kwoty na rachunku bankowym BCLINIQUE lub przekazanie na adres email pacjent@bclinique.pl bankowego lub pocztowego potwierdzenia przelewu. W przypadku braku wpływu płatności lub wpływu płatności w niepełnej kwocie rezerwacja jest anulowana i ewentualna częściowa płatność zwracana jest na rachunek Usługobiorcy/Pacjenta.
 12. W sytuacji uiszczenia płatności po terminie ustala się nowy dzień i godzinę Konsultacji Online o ile przeprowadzenie Konultacji Online w pierwotnym terminie jest niemożliwe.
 13. W sytuacji uiszczenia płatności w terminie data Konsultacji Online odbędzie się zgodnie z wcześniej złożoną rezerwacją terminu.
 14. W przypadku, kiedy Konsultacja Online nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy/Pacjenta (między innymi: Usługobiorca/Pacjent nie odbierze telefonu, nie odbierze połączenia video, nie wykona połączenia wideo, sprzęt którym dysponuje nie spełnia wymagań technicznych lub jest niesprawny, nieodpowiednio skonfigurowany, jakość połączenia internetowego uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy wideo oraz wszelkie inne sytuacje leżące po stronie Usługobiorcy/Pacjenta) opłacona kwota nie ulega zwrotowi. 
 15. Konsultacje Online można przełożyć bez dodatkowych kosztów 1 raz, najpóźniej do 3 dni roboczych przed ustalonym dniem i godziną Wizyty Online. 
 16. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jednorazowego przełożenia Wizyty Online przez Usługobiorcę do 24h przed umówionym spotkaniem – o ile drugi termin jest możliwy do zrealizowania przez lekarza. Kwota za Wizytę Online nie podlega zwrotowi w przypadku drugiego lub każdego kolejnego przełożenia Wizyty z winy pacjenta. 
 17. Cena za Konsultacja Online wskazana jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.bclinique.pl. Cena odnosi się do pierwszej Konsultacji Online danego pacjenta. 
 18. Kontrolne Konsultacje Online z zakresu medycyny estetycznej są bezpłatne w okresie 1 roku od dnia ostatniego zabiegu przeprowadzonego w BCLINIQUE. 

XII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. BCLINIQUE ostrzega, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aby uniknąć wymienionych poniżej zagrożeń Usługobiorca/Pacjent powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych. Zagrożenia każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, to w szczególności:
  1)
  możliwość działania wirusów i robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku,
  2)
  możliwość działania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
  3) 
  możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne,
  4)
  możliwość bycia narażonym na sniffing tj. niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – specjalizowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet.  

 

XIII. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. BCLINIQUE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Środków Komunikacji Elektronicznej oraz Usług Elektronicznych świadczonych przez BCLINIQUE, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców/Pacjentów.
 2. BCLINIQUE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług Elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, jeżeli spowodowane są działaniem lub zaniechaniem dostawcy zewnętrznego tych środków, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością tych środków z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy/Pacjenta.
 3. Usługobiorca/Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BLINIQUE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Środków Komunikacji Elektronicznej
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Środków Komunikacji Elektronicznej oraz Usług Elektronicznych Usługobiorca/Pacjent może zgłaszać pisemnie, telefonicznie, mailowo lub przy użyciu Formularza Kontaktowego.
 5. W reklamacji Usługobiorca/Pacjent powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Środków Komunikacji Elektronicznej i/lub Usług Elektronicznych.
 6. BCLINIQUE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę/Pacjenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Pacjentów jest BCLINIQUE.
 2. BCLINIQUE zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej zamieszczono w Polityce Prywatności, do której Usługobiorcy/Pacjenci mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem Portalu internetowego BCLINIQUE lub w przesyłanym w pliku elektronicznym bezpośrednio na wskazany przez Usługobiorcę/Pacjenta adres poczty elektronicznej. Usługobiorca/Pacjent może Politykę Prywatności wydrukować, utrwalić oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych. Polityka Prywatności jest udostępniona w postaci pozwalającej na jej przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik w formacie HTML lub w innej postaci).  

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. BClinique zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń z korzystaniu z Portalu Internetowego www.bclinique.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. 
 2. BCLINIQUE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych usług, zmiany sposobów płatności.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BCLINIQUE a Usługobiorcą/Pacjentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BCLINIQUE.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawo telekomunikacyjne, RODO.