Mediraty

Regulamin Organizacyjny

Podmiotu Leczniczego BClinique Medycyna Jakości Życia

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • Postanowienia ogólne;
  • Firmę i nazwę podmiotu;
  • Cele i zadania podmiotu;
  • Sposób zarządzania oraz strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego;
  • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  • Zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
  • Prawa i obowiązki pacjenta, reklamacje
  • Postanowienia końcowe

    

§2

Podstawy prawne funkcjonowania

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000874669, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 387736913, NIP: 7393947992 zwanym dalej „BClinique”.
 2. Podmiot Leczniczy BClinique Medycyna Jakości Życia może używać skrótu BClinique.
 3. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. BClinique jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod nr Księgi 000000245848, oznaczenie Organu W-28.
 5. BClinique działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
  a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.231638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
  b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn. zm.),

§3

Cele i zadania podmiotu

 1. Podstawowym celem działania „BClinique” jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, leczniczych usług specjalistycznych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych. Celem dodatkowym są promocja zdrowia i diagnostyki oraz realizacja zadań szkoleniowych i badawczych.
 2. Do zadań „BClinique” należy:
  • udzielanie usług medycznych z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ogólnej, dermatologii, kosmetologii,
  • promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
  • współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

§4

Sposób kierowania, struktura organizacyjna oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzy jednostka organizacyjna BClinique w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Poradnia medycyny estetycznej,
  • Poradnia chirurgii ogólnej,
  • Poradnia chirurgii plastycznej,
  • Poradnia dermatologiczna,
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
 2. Za całość działalności „BClinique” odpowiada Kierownik, który za pośrednictwem Podmiotu Leczniczego zatrudnia Personel administracyjno – biurowy oraz zawiera umowy z lekarzami specjalistami z dziedziny medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ogólnej, dermatologii a także inny Personel, konieczny do należytego wykonywania zadań „BClinique”.
 3. Szczegółowy zakres czynności pracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o pracę oraz indywidualny zakres czynności pracownika.
 4. Szczegółowy zakres czynności współpracownika Podmiotu leczniczego określa umowa

o świadczenie usług, sporządzona w związku z powierzeniem określonych czynności w podmiocie leczniczym.

 1. Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa BClinique są̨ prowadzone na zasadach i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi podmioty gospodarcze w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Do zadań jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego BClinique, mieszczącej się w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 30A należą w szczególności:
  • realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem lub zarządzenia Kierownika,
  • implementacja działań służących poprawie świadczonych usług i jakości obsługi pacjentów,
  • Kontakt z właściwymi organami administracji publicznej, kontrahentami i usługodawcami zewnętrznymi w zakresie i w celu realizacji zadań jednostki organizacyjnej,
  • prowadzenie i zarządzanie bazami danych obejmującymi sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej,
  • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji i zapewnienie bezpieczeństwa tych danych,
  • realizacja innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczym i określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • propagowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego trybu życia.
 1. Do zadań komórek organizacyjnych BClinique., należą:
  • prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,
  • sprawowanie opieki nad pacjentami,
  • udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
  • stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zachowań prozdrowotnych,
  • zapewnienie Pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach,
  • badania i rozwój w ochronie zdrowia

    

§5

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. „BClinique” prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez „BClinique” obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ogólnej, dermatologii, oraz kosmetologii.

§6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pod adresem: Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 30A, 10-229.
 2. Wszystkie pomieszczenia BClinique odpowiadają̨ wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.
 3. Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.
 4. Inne podmioty lecznicze mogą świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz BClinique zgodnie z zawartymi umowami.
 5. BClinique świadczy również usługi zdrowotne w trybie zdalnym.

 

§7

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

  1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zdalny, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania oraz stacjonarny w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. Wszystkie świadczenia realizowane w BClinique są wykonywane z należytą̨ starannością̨, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
  3. Świadczenia zdrowotne udzielane są̨ wyłącznie przez osoby, które posiadają̨ wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.
  4. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się: 1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa i praktyk oraz procedur wewnętrznych podmiotu leczniczego; 2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa; 3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania 4) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych 5) indywidualne potrzeby i wymagania pacjenta,
  5. Podmiot i jego pracownicy, zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Procedura ochrony danych osobowych została szczegółowo udokumentowana w dokumentacji RODO oraz wdrożona zgodnie z wytycznymi.
  6. BClinique co do zasady czynne jest od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 10:00 – 20:00, przy czym świadczenia zdrowotne udzielane są tylko i wyłącznie w terminie i czasie ustalonym z pracownikiem rejestracji.
  7. Rejestracja pacjentów na konsultacje i/lub zabiegi odbywa się osobiście w rejestracji w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych lub za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
  8. Organizacja i przebieg konsultacji online zostały opisane szczegółowo w „REGULAMINIE KONSULTACJI ONLINE oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną” dostępnym pod adresem: https://bclinique.pl/Regulamin-uslug-swiadczonych-droga-elektroniczna/

   Do medycznych konsultacji stacjonarnych stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

  9. Pacjent zgłaszając się do BClinique w celu odbycia konsultacji medycznej lub poddania się ustalonej w planie terapeutycznym procedurze medycznej zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz komplet podpisanych i przeczytanych dokumentów, które otrzymał w procesie konsultacji.
  10. Na wyznaczone konsultacje medyczne i/lub zabiegi pacjenci zobowiązani są zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie. W sytuacji niemożności stawienia się w ustalonym terminie lub rezygnacji z zabiegu, pacjent obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie BClinique.
  11. BClinique może odstąpić od wcześniej ustalonego terminu zabiegu lub konsultacji medycznej, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, a które były nie do przewidzenia w momencie ustalania terminu. O takiej sytuacji pacjent jest niezwłocznie informowany.
  12. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej informacji o zabiegu, sposobie jego wykonania oraz dających się przewidzieć następstwach zabiegu. Zgodę na zabieg pacjent wyraża w formie pisemnej przed wykonaniem zabiegu.
  13. W czasie konsultacji medycznej oraz realizacji zabiegu pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
  14. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są odpłatne.
  15. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  16. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  17. Zakresy kwot należności za poszczególne świadczenia zdrowotne zostały umieszczone na stronie www pod adresem: https://bclinique.pl/cennik/. Ostateczna kwota za świadczenie zdrowotne uzależniona jest jednak od indywidualnych potrzeb pacjenta i zakresu uzgodnionego zabiegu i jest każdorazowo komunikowana pacjentowi przed zabiegiem w celu akceptacji.
  18. Kwota należności za konsultację medyczną winna być uiszczona w ciągu 24h od momentu rezerwacji terminu przez pacjenta. BClinique zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub anulowania konsultacji w przypadku niedopełnienia obowiązku płatności w terminie ze strony Pacjenta.
  19. W przypadku, gdy konsultacja medyczna nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Pacjenta (między innymi: brak stawiennictwa, stawiennictwo w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie konsultacji, itd.) opłacona kwota konsultacji nie ulega zwrotowi.
  20. Konsultację można przełożyć bez dodatkowych kosztów 1 raz, najpóźniej do 3 dni roboczych przed ustalonym dniem i godziną konsultacji.
  21. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą BClinique, istnieje możliwość jednorazowego przełożenia konsultacji przez pacjenta do 24h przed umówionym spotkaniem – o ile drugi termin jest możliwy do zrealizowania przez lekarza.
  22. W przypadku drugiego lub każdego kolejnego przełożenia wizyty z winy pacjenta kwota opłaty za konsultację przepada a w celu jej odbycia należy wnieść opłatę ponownie.
  23. Kwota należności za świadczenie zdrowotne płatna jest w rejestracji po zakończonym zabiegu lub przed zabiegiem, wedle preferencji Pacjenta. Niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych wymagają przedpłaty na konto bankowe podmiotu leczniczego lub wpłaty gotówkowej w rejestracji.
  24. W celu rezerwacji terminu zabiegu, BClinique ma prawo zażądać od Pacjenta przedpłaty w wysokości do 50% ceny planowanego świadczenia zdrowotnego, w szczególności w przypadkach gdy historia pacjenta wskazuje na częste odwoływanie umówionych terminów i/lub gdy planowane świadczenie medyczne wymaga znaczącego przygotowania pod kątem nakładów sprzętowych, materiałowych i/lub personelu medycznego. Decyzja o pobraniu przedpłaty jest każdorazowo indywidualną i uznaniową decyzją podmiotu leczniczego.
  25. W przypadku niewykonania umówionego i przedpłaconego świadczenia medycznego z winy pacjenta, kwota przedpłaty nie ulega zwrotowi.
  26. Dostępnymi w BClinique formami płatności są:
   – gotówka
   – karta płatnicza lub kredytowa
   – przedpłaty
   – karta podarunkowa.
  27. BClinique akceptuje płatności w walucie obcej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków takiej płatności.
  28. Za datę wpływu należności na rachunek uznaje się dzień zaksięgowania tejże płatności na rachunku bankowym podmiotu leczniczego.

§8

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu terapeutycznego, BClinique może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, diagnostyczną, oraz udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych z tymi podmiotami.
 2. Pacjent BClinique otrzymuje informację o danych podmiotu współpracującego w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej.

§9

Zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. BClinique prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu oraz dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Podmiot zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej i/lub elektronicznej.
 4. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, ankieta zdrowotna), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do rejestracji.
 5. Dokumentacja medyczna w formie papierowej przechowywana jest w pomieszczeniach Podmiotu leczniczego.
 6. Dokumentacja administracyjna i pracownicza oraz dokumentacja związana ze współudziałem w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych również przechowywana jest w pomieszczeniach BClinique.
 7. Dokumenty archiwalne, rachunkowa oraz dokumentacja kadrowa przechowywana jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe.
 8. Obowiązkiem BClinique jest ponadto:
  • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej;
  • rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.
 1. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Podmiot leczniczy udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi jego własność.
 2. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w BClinique Medycyna Jakości Życia;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
 1. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Wniosek o którym mowa stanowi Załącznik 1 niniejszego regulaminu. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.
 4. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w BClinique należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
 5. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot pobiera opłatę.
 6. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  • 0,31 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (opłata za jedną stronę)
  • 2 zł – za informatyczny nośnik danych,
  • 10 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (jedna strona).

   W przypadku wysłania dokumentacji medycznej pocztą tradycyjną opłata wynosi:

  • 11 zł przesyłka krajowa
  • 23 zł zagraniczna

§10

Prawa i obowiązki pacjenta, skargi

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w BClinique poprzez:
  • okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;
  • umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym
  • umieszczenie informacji o prawach pacjenta na stronie internetowej BClinique
 1. Przeprowadzanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Zgoda pacjenta na niektóre świadczenia zdrowotne udzielana jest na formularzach zgody dostępnych w BClinique.
 3. Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.
 4. W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
 5. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:
  • udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;
  • okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych;
  • wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.
 1. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.
 2. Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.
 3. BClinique nie odpowiada za rzeczy będące własnością̨ pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach podmiotu leczniczego. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.
 4. Do obowiązków pacjenta należy:
  • Udzielenie pełnej i zgodnej z rzeczywistością informacji o stanie zdrowia
  • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Podmiotu leczniczego oraz pozostałych regulaminów i procedur zaimplementowanych w jednostce;
  • przestrzeganie zakazów obowiązujących w BClinique;
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej;
  • stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
  • posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • poszanowanie mienia Podmiotu leczniczego oraz należącego do innych pacjentów;
  • Pacjenci obowiązani są̨ przestrzegać norm współżycia społecznego, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu BClinique;
  • Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu BClinique.
 1. Pacjenci BClinique nie mogą:
  • samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
  • samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
  • wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są̨ świadczenia bez zgody Personelu,
  • zakłócać realizację świadczeń na rzecz innych pacjentów.

   W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.

 1. Pacjenci mogą̨ składać skargi i wnioski dotyczące działalności BClinique na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pacjent@BClinique.pl.
 2. Skargi rozpatrywane są̨ w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością̨ do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostanie powiadomiony.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego.
 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i akceptacji kierownika podmiotu leczniczego. Aktualny regulamin organizacyjny zawsze znajduje się na stronie https://bclinique.pl/Regulamin-organizacyjny-podmiotu-leczniczego/
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r.

Załącznik 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………….

Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy:

(należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż̇ pacjent)

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawa do wydania dokumentacji medycznej:
(należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż̇ pacjent)

 • Przedstawiciel ustawowy
 • Upoważnienie pacjenta
 • Inne (proszę wskazać podstawę)

……………………………………………………………………………………………………………………

Wnioskuję o:

 • wydanie wyciągu dokumentacji medycznej;
 • wydanie odpisu dokumentacji medycznej;
 • wydanie kopii lub wydruku dokumentacji medycznej;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu;
 • mailowe udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na płycie CD;

W przypadku wyboru doręczenia poprzez e-mail, dokumentacja zostanie przekazana w postaci zaszyfrowanej i zabezpieczona hasłem, które otrzymam na wskazany przeze mnie numer telefonu: ……………………….

Wnioskowaną dokumentację:

 • odbiorę osobiście
 • proszę wysłać na adres: ……………………………………………………………………………
 • odbierze osoba upoważniona:

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………

numer dowodu osobistego: ………………………………………………………………………

Oświadczam, iż̇ zobowiązuję się do poniesienia kosztów udostępnienia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz cennikiem udostępnienia dokumentacji medycznej.

……………………………………. …………………………………….

miejscowość, data podpis wnioskodawcy