Arrange a consultation

Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o Nas
Preferred form of contact
Preferred contact hours

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PACJENT

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), Administrator informuje Panią/Pana, że:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Braczkowscy – Medycyna Jakości Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874669, NIP: 7393947992, REGON: 387736913.

II. Dane kontaktowe.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@bclinique.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) Obsługa Pani/Pana zgłoszeń/zapytań (np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – w zależności od drogi nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z BClinique podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub b) i/lub f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia. 
2) Udzielanie świadczeń medycyny zachowawczej i zabiegowej i tzw. świadczeń para-medycznych z zakresu kosmetologii, kosmetyki, dietetyki, w tym udzielania w/w świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania w/w świadczeń i ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania, potwierdzenia lub odwołania wizyty, odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1, w zw. z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zw. z art. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 
3) Zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie w/w świadczeń - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w zakresie umów dotyczących świadczeń udzielanych przez osoby niewykonujące zawodu medycznego dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i udzielenia Pani/Panu świadczeń. 
4) Ochrona zdrowia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit i) oraz art. 6 ust. 1 lit d) RODO.
5) Archiwizacja księgowa i podatkowa jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawy o rachunkowości, ordynacja podatkowa). W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
6) Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. ustawy kodeks cywilny).
7) Rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku na stronie internetowej oraz w social mediach Administratora w ramach materiałów wideo i/lub fotografii wykonanych przed, w trakcie oraz po udzielonych u Administratora świadczeniach jak również wizerunku zarejestrowanego i pochodzącego z archiwum prywatnego i udostępnionego Administratorowi i rozpowszechnianie tych materiałów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością. – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
8) Przekazywanie informacji handlowych oraz Subskrypcja Newsletter - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO oraz dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przekazywania informacji handlowych oraz realizacji Subskrypcji Newsletter. 

IV. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej.

V. Czas przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi Pani/Pana zgłoszeń/zapytań, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym usług medycznych, wypełnienia obowiązków związanych z udzielaniem tych usług, przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń oraz w celach podejmowania działań marketingowych i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku, w tym zakresie najpóźniej jednak do wycofania przez Panią/Pana zgody. 

VI. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora - przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.  
2) Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: właściciele oprogramowani informatycznych, których Administrator jest użytkownikiem (w szczególności Dr Widjet, My Dr, Fakturownia, Liviconnect), dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, przechowywania danych na serwerach – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
3) Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VII. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VIII. Przekazywanie danych poza EOG.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

IX. Skarga do organu nadzorującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy możliwości korzystania z wizyt online za pośrednictwem serwisu LIVIConnect działającego pod adresem www.liviconnect.com, MyDr będącego usługą dla użytkowników programu DrWidget, WhatsApp będący usługą należącą do Meta Platforms Inc. oraz formularza konsultacji online w zakładce konsultacje online na stronie www.bclinique.pl, strona internetowa prowadzoną przez Braczkowscy Medycyna Jakości Życia Spóła z o.o. z siedzibą ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, nr NIP: 7393947992, REGON: 387736913 zwaną w niniejszym regulaminie BClinique.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. BClinique – Braczkowscy Medycyna Jakości Życia Spóła z o.o. z siedzibą ul. Siewna 96, 10-831 Olsztyn, nr NIP: 7393947992, REGON: 387736913.

2. MyDr, LIVIConnect, WhatsApp – darmowa platforma umożliwiająca odbycie konsultacji online.

3. Strona internetowa BClinique – strona internetowa BClinique działająca pod adresem http://www.bclinique.pl

4. Formularz rejestracji – dostępny na stronie www.bclinique.pl, umożliwiający zapisanie się na konsultację online.

5. Użytkownik/Pacjent – osoba fizyczna, korzystającą ze strony www.bclinique.pl oraz platform MyDr, LIVIConnect, WhatsApp w celu odbycia konsultacji medycznej drogą online.

6. Czas weryfikacji opłaty za wizytę drogą online – czas, w jakim BClinique zweryfikuje odpłatność za wizytę drogą online.

7. Konsultacja online – kontakt z lekarzem specjalistą bez wychodzenia z domu w formie np.; rozmowy video.

8. Regulamin – zbiór warunków i zasad na podstawie, których istnieje możliwość odbycia konsultacji lekarskiej drogą online. Udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.bclinique.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu przed jego akceptacją.

§ 2. Zasady korzystania z wizyt online

1. Użytkownik/Pacjent - zobowiązany jest do korzystania z usług drogą online w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

2. W celu umówienia się na konsultację online należy: wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na www.bclinique.pl w zakładce konsultacje online, zadzwonić pod numer 731-206-904, wysłać email na adres: pacjent@bclinique.pl lub wyrazić chęć skorzystania z konsultacji za pośrednictwem portali społecznościowych jak Facebook/Instagram.

3. Obowiązkiem Użytkownika/Pacjenta jest podanie w formularzach, ankietach, oświadczeniach prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych.

4.Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

5. Przed konsultacją online zalecamy wykonanie dobrej jakości zdjęć potrzebnych do pełnej analizy i kwalifikacji na indywidualny plan terapeutyczny. Dokładna instrukcja wykonania zdjęć oraz przygotowania do konsultacji zostanie dostarczona w dedykowanej wiadomości email.

6. Zaleca się przesyłanie zdjęć drogą mailową w plikach np.: typu ZIP, RAR lub innych zabezpieczonych hasłem, uniemożliwiających odtworzenie ich treści osobom trzecim/nieuprawnionym.

7. Ustalenie daty konsultacji elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Aby konsultacja online odbyła się niezbędnym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez BClinique danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, a także zgody na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 1 ust. 1.

9. Zakazuje się nagrywania oraz utrwalania konsultacji online w jakikolwiek sposób.

10. Wpierw z Użytkownikiem ustala się termin konsultacji online, aby konsultacja online odbyła się w określonym terminie płatność we wskazanej kwocie musi zostać wykonana najpóźniej do trzech dni roboczych od dokonaniu rezerwacji terminu. Za moment wykonania płatności uznaje się moment zaksięgowania całości należnej kwoty na rachunku bankowym BClinique. W przypadku braku wpływu płatności lub wpływu płatności w niepełnej kwocie rezerwacja jest anulowana i ewentualna częściowa płatność zwracana na rachunek Użytkownika.

11. W sytuacji uiszczenia płatności po terminie ustala się nowy dzień i godzinę konsultacji online.

12. W sytuacji uiszczenia płatności w terminie data konsultacji zostaje potwierdzona we wcześniej ustalonym dniu i godzinie.

13. W przypadku, kiedy konsultacja online nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (między innymi: Użytkownik nie odbierze telefonu, nie odbierze połączenia video, sprzęt, którym dysponuje nie spełnia wymagań technicznych lub jest niesprawny, nieodpowiednio skonfigurowany, jakość połączenia internetowego uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy wideo oraz wszelkie inne sytuacje leżące po stronie Użytkownika) opłacona kwota nie ulega zwrotowi.

14. Konsultację można przełożyć bez dodatkowych kosztów 1 raz, najpóźniej do 3 dni roboczych przed ustalonym dniem i godzina konsultacji online.

15. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jednorazowego przełożenia konsultacji online przez pacjenta do 24h przed umówionym spotkaniem – o ile drugi termin jest możliwy do zrealizowania przez lekarza. Kwota za konsultację online nie podlega zwrotowi w przypadku drugiego lub każdego kolejnego przełożenia wizyty z winy pacjenta.

§ 3. Formy płatności

1. Dopuszcza się następujące formy płatności:

a. Przelew elektroniczny z poziomu platformy MyDr

b. Przelew elektroniczny z poziomu strony internetowej BClinique

c. Przelew bankowy na wskazany przez BClinique rachunek bankowy

d. Płatność osobista w gabinecie BClinique w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej

2. Płatności dokonuje się w przeciągu trzech dni roboczych od otrzymania maila ze wstępnym terminem rezerwacji konsultacji.

§ 4. Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności dostępnymi na stronie www.bclinique.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

1. BClinique zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń z korzystaniu ze strony www.bclinique.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności.

2. BClinique zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.

3. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

4. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06.12.2021 r.

Platforma Livi Connect („Platforma”) jest własnością KRY International AB, firmy zarejestrowanej w szwedzkim biurze rejestracji spółki (nr rejestracyjny 556967-0820) i ma adres Torsgatan 21, 113 21 Sztokholm, Szwecja (później jako: „KRY”, „my nas”). W niniejszej informacji o polityce prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśniamy, które dane osobowe o Tobie zbieramy oraz w jaki sposób przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas rejestracji i korzystania z Platformy (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). Wyjaśniamy również, jakie masz prawa i jak się z nami skontaktować, jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub masz pytania.

Warunki regulujące korzystanie z Platformy są określone w naszych Warunkach. Terminy zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w tym między innymi dane osobowe, przetwarzanie, podmiot przetwarzający dane i administrator danych, mają takie samo znaczenie w niniejszej informacji o prywatności, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej tutaj.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Podczas rejestracji konta będziemy gromadzić określone dane osobowe, w tym imię i nazwisko, kraj, zawód, adres e-mail i numer telefonu. Podczas korzystania z platformy gromadzone będą również standardowe informacje techniczne, w tym informacje o systemie operacyjnym, sieci, znacznikach czasu użytkowania i adresie IP. Pliki wideo generowane przez platformę są przetwarzane tylko tymczasowo i nie są przechowywane w naszych systemach.

2. Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do wykonania umowy z tobą, w tym do uwierzytelnienia i zapewnienia dostępu do platformy, rozwiązywania problemów i zapewnienia, że platforma jest dostępna i bezpieczna oraz do egzekwowania warunków, na przykład w celu wykrywania i dochodzenia w sprawie oszustwa lub niewłaściwego korzystania z Platformy (RODO art. 6.1.b). Będziemy również wykorzystywać Twoje dane lub anonimowe dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby zrozumieć korzystanie z Platformy oraz zoptymalizować dostępność i jakość Platformy (RODO 6.1.f). Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie wiadomości, informacji i możliwości rozwoju zawodowego, wykorzystamy również Twoje dane osobowe, aby przesłać Ci takie informacje (RODO 6.1.a). Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami w otrzymanych wiadomościach e-mail. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że takie użycie jest uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z procedurą prawną (RODO 6.1.c) lub w naszym uzasadnionym interesie w odpowiedzi na roszczenia, że wszelkie treści dostarczone przez lub dla Ciebie naruszają prawo osób trzecich, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego KRY, jego użytkowników lub ogółu społeczeństwa (RODO 6.1.f).

3. Jak długo przechowywane są twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej. Oznacza to, że dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo twoje konto pozostanie aktywne, chyba że będzie to niezbędne do egzekwowania Warunków, wymaganych przez prawo lub do odpowiedzi na roszczenia, jak opisano powyżej, w którym to przypadku będą przechowywane przez minimalny czas niezbędny do takich celów. Pliki wideo generowane przez platformę są przetwarzane tylko tymczasowo i nie są przechowywane w naszych systemach.

4. Jak dzielone są twoje informacje?

KRY angażuje podprocesory do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia infrastruktury technicznej i przesyłania strumieniowego wideo. Firmy te podlegają ścisłym umowom o przetwarzaniu danych i bezpieczeństwu, które ograniczają ich prawo do przetwarzania informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług na rzecz KRY. Przetwarzanie twoich danych odbywa się na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że takie udostępnienie jest uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym, niezbędne do wykonania niniejszej Umowy lub odpowiedzi na roszczenia, jak opisano powyżej. Pamiętaj, że Twoje imię i nazwisko jest zawsze udostępniane osobie zapraszanej na konsultację.

5. Twoje prawa i sposób kontaktu z nami

Masz prawo: (i) zażądać, aby informacje o tobie zostały poprawione, ograniczone lub usunięte; (ii) sprzeciwić się niektórym czynnościom przetwarzania, oraz (iii) zażądać kopii danych osobowych, które KRY ma o tobie, w sposób umożliwiający ich odczytanie lub format do odczytu maszynowego. Jeśli KRY, po otrzymaniu takich wniosków, oceni, że nie może częściowo lub w pełni zrealizować tych wniosków, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym i przyczynach takiej oceny. Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

KRY jest administratorem danych we wszystkich procesach przetwarzania związanych z Tobą danych osobowych. Pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KRY można przesyłać do KRY lub naszego inspektora ochrony danych na adres privacy@kry.se lub korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. Możesz również skontaktować się z nami za pomocą adresu fizycznego podanego powyżej.

6. KRY jako procesor danych

W ramach udostępniania Platformy KRY musi tymczasowo przetwarzać dane, które mogą stanowić dane osobowe Twoich pacjentów, w tym zaszyfrowane pliki wideo, numer telefonu i adres IP.

Satisfaction guarantee
1744+
CUSTOMER SATISFACTION
During our many years of work, we have had the pleasure of providing services to hundreds of satisfied customers.
Many years of practice
12
YEARS OF EXPERIENCE
Many years of experience allow us to provide services at the highest possible level.
make an appointment now

ul. Wojska Polskiego 30A
10-229 Olsztyn